Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Имуществените отношения в споразумение при развод по взаимно съгласие

Режим на лични отношения с дете

Покриване нужди на детето

Упражняването на родителските права и интересите на детето

Упражняване на родителските права и местоживеене на детето

Приемане на наследство по опис

Задължително участие на съпрузите в съдебен процес

Как наследяват децата при развод на родителите ?

Промяна на име след сключването на брак

Семейно жилище на съпрузите

Имуществена отговорност на работодателя за обезщетяване на причинените на пострадал от трудова злополука

Получаване на съдебни книжа и призоваване при развод

Получаване на издръжка от държавата

Развод при различно гражданство на съпрузите съгл. разпоредбите на правото на ЕС

Актовете в производството по несъстоятелност се обявяват в Търговския регистър

Mетоди за определяне на пазарната стойност на процесния имот

Средство за защита срещу незаконност на принудителното изпълнение

Перемпция или когато взискателят не поиска извършването на изпълнителни действия

Залепването на уведомление съгл. ГПК

Оспорване на съдържанието на документ

Дължимото обезщетение при смърт на близък човек/наследодател/

Оспорване на корекционна сметка за ток пред съд

Корекция на сметка за ток от енерго

Изплащане на застрахователно обезщетение от Гаранционен фонд

Какво е деликт ?

Обезщетение, дължимо от застрахователя по имуществена застраховка

Задължения поети от един от двамата съпрузи. Съдебен иск от единия съпруг за изпълнено общо задължение

Освобождаване от внасяне на такса за дело

Декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения при прехвърляне на дружествен дял

Застрахователен брокер и застрахователен агент