Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’

Адвокатско дружество ‘Маркова, Томов и партньори’ е основано с решение на Варненски Окръжен Съд и е вписано в съответния регистър. С течение на годините, кантората разширява дейността си, като понастоящем дейност осъществяват дипломирани и практикуващи адвокати, младши адвокати, стажанти и студент по право. Предоставяме квалифицирани правни услуги на български, английски, руски и немски език.

Сфери на дейност

Гражданско право и граждански процес

Договори, нотариални актове, пълномощни, покани, уведомления и съдебни дела

Облигационно и договорно право

Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

Защита на лица, пострадали при ПТП

Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Съдебни дела срещу монополисти при неправомерно начислени суми за ел.енергия

Вещно право – движими и недвижими вещи

Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжка, завещание, дарение

Трудово право и осигурително право

Трудови спорове, уволнение, съкращение, обезщетения и неизплатени заплати

Искове относно Етажна Собственост

Права на собствениците върху общите части, управление на общите части съгл. ЗУЕС