Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Гражданско право и граждански процес

В исторически план гражданското право се свързва с историята на римското право и понятието за гражданство. Гражданско право – това е признатата и гарантирана от закона възможност едно лицe да има определено поведение и да изисква определена престация от други лица.  Днес гражданското право е най-големия отрасъл от обективното право. Гражданското право урежда статута на гражданско-правните субекти и правоотношенията между тях.

Адвокатската ни кантора се занимава с гражданско право – представителство пред всички съдебни инстанции, разглеждащи граждански спорове.

Ако има заведено срещу Вас гражданско дело или Ви предстои да водите дело, ако сте получили призовка или съобщение от съд – то следва да се обърнете към квалифициран адвокат.

В случай, че имате нужда от правна помощ или консултация относно нотариален акт, изготвяне на пълномощно, договори или други документи, касаещи граждански отношения, то следва да се обърнете към адвокат, занимаващ се с гражданско право.

 

Ние можем да Ви бъде полезни при:

○Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни спорове.

○ Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, покани и др.

○ Изготвяне на договори, свързани с гражданско-правни отношения между физически и юридически лица.

○ Образуване и водене на изпълнителни дела пред Съдебен Изпълнител – държавен или частен.

○ Консултации и представителство по изпълнителни дела.

○  Обжалване пред Окръжен Съд на действията на съдебния изпълнител.