Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Етажна Собственост – спорове и решения

В случай, че притежавате апартамент в сграда или обитавате такъв и имате юридически казус или въпроси относно Вашите права и задължения спрямо съседи, то Вие се нуждаете от адвокат, занимаващ се с дела за етажна собственост.

В правото етажната собственост представлява изключителна собственост върху самостоятелен обект в сграда и съответната съсобственост върху общите части от сградата.  Етажната собственост e особена модификация на правото на собственост върху сграда. Обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях се уреждат от Закона за управление на етажната собственост/ЗУЕС/. Съгласно ЗУЕС разноските, свързани с поддържането и ползването на общи части се поемат от всички собствениците в зависимост от дела  на всеки в общите части.

Решенията за управлението и ползването на общи части, както и за вътрешния ред в сградата се приемат на общо събрание на собствениците.

По-особен режим на управление на сгради в режим на етажна собственост съществува за сградите, построени в жилищни комплекси от затворен тип – отношенията се уреждат с писмен договор с нотариална заверка на подписите. Договорът се вписва в Агенцията по вписванията по партидата на всеки самостоятелен обект.

 

Кои части са общи:

Общите части са тези части, които са от съществено значение за сградата, без тях тя не може да съществува. Пример: земята, върху която е построена, външните стени, колоните, трегерите,  стълбите, площадките, покрива, външната входна врата на сградата, асансьора, партерен етаж/ако има такъв/, дворното място около сградата и др. В нотариалния акт на всеки от собствениците е упоменат какъв е процента на идеалните части от сградата, които той притежава.Идеалната част от общите части, която се пада на всеки от собствениците се изчислява при строежа на сградата. В последствие, при надстрояване, това може да окаже влияние върху размера на общите части на всеки отделен обект. Притежаваните общи части от всеки собственик на обособено помещение в сграда е показател за разходите по поддръжката и подобряването, след взето решение на Общото събрание на собствениците.

 

Особености на общите част в сграда :

Идеалните части от общите части не могат да бъдат прехвърляни самостоятелно.

Общите части не могат да бъдат придобити  по давност – независимо колко дълго време един съсобственик е складирал вещи в коридора или общата маза.

 

Ето и някои от най-често обсъжданите задължения на собствениците в сграда в режим на етажна собственост:

○ да ползват общите части по ред, предвиден в правилника за вътрешния ред.

○ всеки собственик е длъжен да не пречи на другите собственици да използва общите части на сградата;

○ всеки собственик е длъжен да не завзема общите части.

○ да заплаща разходите за управление и поддържане на общите части, също така и разходите за ремонт съобразно с притежаваните от него общи части.

○ да не извършва дейности в общите части на сградата, които нарушават цялостта и архитектурния й вид, пожарната безопасност и др.

 

Във връзка със сложните отношения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, адвокатската ни кантора се занимава с:

○ Консултиране и представителство пред съд  относно правата и задълженията на собствениците.

○ Защита пред съд срещу незаконни действия на отделни собственици.

○ Защита на съсобственик срещу незаконни решения на Общото събрание, избиране на управител, управителен съвет и контрольор, защита срещу действия на управителя на сграда в режим на ЗУЕС.

○ Оспорване по съдебен ред на решения на Общото събрание.

○ Представителство пред съд относно искове за обезщетяване за вреди от съсобственик.

○ Консултация и цялостно подготвяне за свикване на Общо събрание на собствениците.

○ Регистрация на Етажна собственост съгласно ЗУЕС.

Иск срещу съсобственици в случай на подобрения на собствеността.

Консултиране относно изготвяне и попълване на книга за етажната собственост и решенията на ръководните органи.

Консултиране и представителство пред съд относно отмяна на решение на Общо събрание на Етажна собственост за изваждане на собственик от имота.