Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Задължително участие на съпрузите в съдебен процес

В правото съществува институт, съгласно който съпрузите, сключили граждански брак, в определени случаи следва да участват заедно в съдебния процес. Това са например случаите на съдебна делба на имот, искове за собственост и нарушено владение, когато имотът е общ (съсобствен). Институтът, предвиден с разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс, се нарича другарство и има няколко разновидности. В едната си разновидност – задължително другарство, участието и на двамата съпрузи в процеса е абсолютна предпоставка за допустимостта на производството и постановяването на законосъобразно съдебно решение. В другата си разновидност, другарството в процеса бива само необходимо, но не задължително. При последното, липсва процесуалноправна норма, която да изисква задължителното им участие по тези искове.

По посочения въпрос дълго време е съществувала противоречива съдебна практика, именно което е наложило Върховният Касационен съд да се произнесе с Тълкувателно решение през 2017-та година. В него се излагат две водещи тези – че съпрузите са другари, но не са задължителни такива – т.е. неучастието на единия не би опорочило процеса. Съдиите, заемащи това становище защитават позицията, че в противен случай би се стигнало до невъзможност да се осъществяват законоустановени права – ако вие сте ищец и имате претенция по отношение собствеността на някой недвижим имот, а ответник е лице, което се намира в граждански брак, Вие няма да можете да осъществите законовото си право на иск за собственост по Закона за собствеността, ако съпругът на лицето се укрива например и отказва да получи искова молба или съдебни книжа изобщо. Да се възприеме тезата, че другарството на съпрузите, по подобни дела, е задължително, може да доведе до случаи, в които при фактическа раздяла, влошени отношения или несъгласие на единия съпруг за предявяване на иск за собственост или други вещни искове, гарантираното право на защита на другия съпруг не би могло да се реализира поради изискването на закона за съвместна процесуална легитимация. По този начин може да се застраши възможността за защита на едно конституционно установено право, каквото е правото на частната собственост.

Като окончателно решение, Общото събрание на Гражданската колегия решава, че съпрузите са необходими, но не и задължителни другари – т.е. неучастието на другия съпруг не води до опорочаване на съдебния процес. Независимо от материята по казуса, хипотезата на другарство е силно специфична, поради което налага и квалифицирана юридическа помощ за реализирането й в съдебен процес. Поради това, най-добре е да се обърнете към адвокат в случай, че са нарушени правата Ви или получите призовка.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право и има опит в делата за развод.