Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Застрахователно право – договори и обезщетения

Съвременният живот предпоставя разглеждания и анализи на застрахователните отношения – правата и задълженията на застрахования и застрахователя, преди и след възникване на застрахователно събитие.

Консултации, съдействие и представителство при:

1.Сключване, изменение и прекратяване на застрахователни договори – договор за застраховка „живот“, имуществени застраховки и застраховане срещу рисковете на превоза.

2.Застрахователно събитие и застрахователно обезпечение, реализиране на правата и задълженията на застрахования, застрахователя и увредени трети лица.

3.Защита на застрахователни интереси.