Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Получаване на издръжка от държавата

Съгласно разпоредбите на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, всеки родител /в най-честият случай това е майката/ има право да получи от държавата присъдената му за издръжката на непълнолетно дете сума, в случай, че другият родител няма възможност да я плаща. Това се наблюдава често, тъй като поради финансови проблеми или поради освобождаване от имущество с цел затрудняване родителя, комуто е поверено упражняването на родителските права, не са налице средства, с които да се удовлетворяват нуждите на подрастващото дете. В случай като този, законодателят се е погрижил, предвид необходимостта от грижа, отглеждане и закупуване на вещи, пособия, дрехи и пр. за непълнолетните деца и е отредил ред за получаване на присъдената от съда издръжка от държавата, чрез нейните общини.

Производството се инициира от съдебния изпълнител, който след като е установил липсата на имущество, с което да се удовлетвори вземането за издръжка, следва да състави констативен протокол, в който да се посочат детайли, свързани с изпълнителното дело, страните и др. След това взискателят – т.е. този родител, комуто е присъдена издръжка в полза на непълнолетното дете, депозира искане до общината по постоянния адрес на длъжника чрез съдебният изпълнител, образувал и водил делото/най-често документите се подготвят от адвокат/. Преписката се изпраща на общината и следва изплащане от нейните структури – обикновено службите по социален патронаж. На всеки шест месеца съдебният изпълнител е длъжен да извършва проверка относно промяна в обстоятелствата, свързани с имущественото и материално състояние на длъжника.

Тъй като с времето цените и икономическите условия като цяло се изменят, то за родителя, упражняващ родителските права, настъпва правен интерес от завеждане на иск за увеличение на размера на издръжката. Ако след успешно проведено съдебно производство и решение в този смисъл, длъжникът все още няма възможност и средства да заплаща присъдения нов размер на издръжката, то отново чрез съдебния изпълнител се депозира искане до общината по постоянния адрес на длъжника с копие от решението и изпълнителния лист, с молба да се изплаща вече новия, увеличен размер на издръжката.

Следва да се отбележи, че законодателят е определил максимален размер на издръжката за отглеждане на непълнолетно дете, платима от държавата. Той се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година и се възприема като таван от общинските звена и служби в това отношение.

Изплащането на издръжка от държавата се прекратява с отпадането на предпоставките за плащане за дължимостта й, като най-често това са случаите на навършване на пълнолетие от детето.

Предвид изплащането на чуждо задължение – това за издръжка на собствено дете, за държавата се поражда правен интерес от предявяване на претенция спрямо длъжника. Държавата се смята за присъединен взискател за изплатената по реда на Наредбата сума, като родителят – длъжник дължи законна лихва върху сумата, такси и разноски по изпълнителното дело.

В случай, че имате нужда от правен съвет относно издръжка, родителски права или режим на лични отношения с дете, то най-добре е да потърсите професионален съвет/консултация/ от адвокат.