Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Изискванията към заявените за вписване обстоятелства и документите в ТРРЮЛНЦ

Съгласно разпоредбата на чл.21 от Закона за търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел /ЗТРРЮЛНЦ/, длъжностното лице по регистрацията /ДЛР/ проверява, дали е подадено заявление за исканото вписване, заличаване или обявяване при спазване на предвидените за това форма и ред; дали заявеното обстоятелство подлежи на вписване и не е вписано или представеният акт подлежи на обявяване и не е обявен в ТР; дали заявлението изхожда от оправомощено лице; дали към заявлението са приложени всички документи съгласно изискванията на закона, съответно подлежащият на обявяване акт; съществуването на заявеното за вписване обстоятелство и съответствието му със закона съобразно представените документи, съответно дали подлежащият на обявяване акт отговаря по външните си белези на изискванията на закона; дали е представена декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТРРЮЛНЦ; дали друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл.7, ал.2 от Търговския закон /ТЗ/  (приложимо при първоначално вписване или промяна на фирмата); дали документите, които по силата на закон се съставят с нотариално удостоверен подпис или с нотариално удостоверен подпис и съдържание, са въведени в базата данни на Информационната система по чл.28б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и дали представените документи съответстват на въведените данни за тях в Информационната система; дали е платена дължимата държавна такса.

В случай, че към заявлението не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса, ДЛР дава указания, в съответствие с разпоредбата на чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ. Проверката, която следва да извърши длъжностното лице по регистрацията е формална и има за цел да провери и удостовери, чрез извършване на съответното вписване, че заявеното обстоятелство е надлежно удостоверено според изискванията на закона. Този извод се налага и от охранителния характер на регистърното производство, в рамките на което осъществяваните от Агенцията по вписванията правомощия са акт на оказване на административно съдействие. Преценката за редовност от външна страна обуславя съпоставка на приложените към заявлението документи, за чието наличие ДЛР следи служебно, на основания чл.22, ал.5 от ЗТРРЮЛНЦ, с изискваните по Наредба №1/14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър, документи. Изискванията към заявените за вписване обстоятелства и документите, които следва да се представят, са разписани в разпоредбата на чл. 33р от Наредбата.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.