Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Искове за обезщетение

Ето някои от най-често срещаните казуси за обезщетения, които са били разрешавани от кантората ни:

 

Обезщетения на договорно и извъндоговорно основание/деликт/:

  • Лекарски грешки – всички действия на лекар, които са довели до травма и/или смърт на пациент могат да бъдат предмет на съдебно дело. В случая следва да се има предвид, че подобни съдебни процеси са изключително тежки с оглед от необходимостта да се докаже в съдебния процес противоправното поведение.Необходимо е ангажирането на вещи лица със съответните познания в областта.

 

  • Забавяне на присъединяване от страна на ЕРП/електроразпределително предприятие/ на потребители и/или производители на ел.енергия. Всички щети и/или пропуснати ползи от недобросъвестното поведение на лицензиантите в сферата на енергетиката могат да бъдат предмет на съдебно дело. Към настоящия момент съществува обилна съдебна практика по водени дела срещу ЕРП/електроразпределително предприятие/.

 

  • Съдебна претенция към наемател на имот, който след прекратяване на договора не освобождава имота. В съдебната практика има множество случай, в които на собственика е присъдено обезщетение за времето, в което не е могъл да владее имота си, вследствие на неправомерно поведение на своя бивш наемател.

 

  • Искове към останалите собственици на имоти в етажна собственост. Много съседи не желаят да плащат за поддръжката на етажната собственост или за ремонт на покрива на сградата. Живущите на последния етаж са принудени да направят ремонт за собствена сметка, тъй като някой от съседите заявяват, че тях не ги касае подобен ремонт. При подобен род казуси следва да се има предвид, че стълбището, покрива и фасадата са общи части и за ремонта и поддръжката им следва да отговарят всички собственици. Към настоящия момент вече има множество постановени актове на съдилищата в страната на тази тема.

 

  • Нападение от домашно куче, оставено без надзор – съгласно Закона за задълженията и договорите, обезщетение се дължи за всички вреди, които са произлезли от нападение от животно, дори и в случаите когато то е избягало или се е изгубило. При такъв инцидент, казусът може да приключи както със споразумение между пострадалия и собственика на домашния любимец или с иск за обезщетение, заведен пред съд.

 

  •  Обезщетение за попадане в дупка на пътното платно, вследствие на което има щети по управляваното МПС.

 

  • Обезщетение за необезопасена шахта, вследствие на което пешеходец е пропаднал в нея и е претърпял травма.

 

  • Извъндоговорна отговорност, уредена в Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. Отговорността на държавата е пряка – увреденият следва да бъде обезщетен от съответното учреждение, към което принадлежи органът или длъжностното лице. Обезщетение за вреди от тези незаконни действия или актове може да се иска след отмяната им по съответния законов ред. Най-честите хипотези, касаещи отговорност на държавата са:

 

– задържане под стража,  когато то е отменено поради липса на основание.

– приложено от съда задължително настаняване или лечение, когато бъде отменено поради липса на законово основание.

– изпълнение на наложено наказание над определения срок или размер.

-всякакви други незаконосъобразни действия на държавата или държавен орган.

 

Страна по делото може да бъде самият увреден или неговите наследници. Следва да се има предвид, че неимуществени вреди могат да бъдат претендирани от наследници, само ако иска е бил предявен пред съд от самия увреден.

Към настоящия момент вече има и Тълкувателно решение по дело №2/2016г. на Върховния административен съд/ВАС/, с което отговори на важен за гражданите въпрос – дали в случай на отмяна на наказателно постановление потърпевшият може да търси от държавата обезщетение за платените от него адвокатски разноски по обжалването:

При отменени наказателни постановления разноските за адвокатски хонорари  подлежат на възстановяване от държавата. Промяната касае случаите, когато бъде отменено наказателно постановление за наложена глоба или друга административна санкция от държавен орган. Липсата на такова решение до сега  често спираше гражданите да обжалват незаконни наказателни постановления. Вече всяко физическо или юридическо лице може да поиска обезщетение за платените от тях адвокатски хонорари по делата за обжалване на наказателни постановления по административен път по реда на ЗОДОВ.