Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Как наследяват децата при развод на родителите ?

Разводът води както до прекратяване на брака, като съюз между съпрузите, но и до прекратяване на съпружеската имуществена общност. Съпрузите се превръщат в обикновени съсобственици, като разводът, независимо кои от двата начина ще изберат – по взаимно съгласие или по исков ред, изисква да се подели имуществото, придобито по време на брака.

Предмет на делба, независимо дали в производството по развод или в отделен процес, е всякакво движимо или недвижимо имущество, придобито по време на брака. Без значение е за правото на собственост на чие име е придобито имуществото. Законът презюмира, че ако е придобито чрез сделка, в която участва единствено съпругът, то съпругата е допринесла с личен принос за това, полагайки грижи за отглеждането и възпитанието на децата, грижи за домакинството и пр. Т.е. всичко, придобито по време на действие на брачната връзка е общо, независимо кой и кога е спечелил пари за закупуването му. Поради тази причина всичко следва да бъде поделено между съпрузите – или да бъдат предадени в собственост и владение цели отделни имоти или вещи, ако са неподеляеми, или да бъдат продадени и поделени средствата, придобити от продажбата. Това не променя обаче способността и правото на родените от брака деца да наследяват своите вече фактически и юридически разделени родители. Те продължават да бъдат законни наследници на всичко, придобито от родителите им, независимо от отношенията помежду им. Това означава, че разтрогването на брачния съюз не изменя общоприложимите разпоредби на Закона за наследството и правилата за наследяване. В този смисъл, неоснователни са притесненията, които често има един от родителите, преимуществено майката, желаеща да обезпечи бъдещето на своите деца.

 

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по сходен казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.