Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Морско международно и национално право

Търговският оборот свързан с осъществяване на търговското корабоплаване, поради своята интензивност и динамичност често разгръща въпроси за правния режим на плавателните средства, правата и отговорностите на собственика и наемните лица, правното положение на екипажа и отношенията между членовете на екипажа и корабопритежателя, и отношенията, произтичащи от събития или действия, станали на кораба или във връзка с него в открито море или по воден път.

Консултации, съдействие и представителство при:

Регистрация на плавателни съдове в Изпълнителна агенция Морска администрация.

Прехвърлянето на правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни права и учредяването на вещни тежести върху плавателни съдове,  ипотека върху кораб.

Вещни права върху потънало имущество.

Арест на кораб и съдебни действия срещу обезпечителната мярка.

Извършване на дейности по превоз на пътници, багажи, товари и поща.

Трудови правоотношения и спорове между екипажа и корабособственика, чартьора.