Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Нормативни актове

Кодека на труда

ТАРИФА за таксите, които се събират за производствата по Закона за обществените поръчки пред КЗК и пред ВАС

Наредба за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници