Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Обезюетение при напускане на мястото на ПТП

Застрахователят има право да получи от виновния водач платеното обезщетение, когато виновният водач е напуснал мястото на настъпване на ПТП, в случаите, в които посещението на контролните органи е задължително при настъпване на ПТП

 

Съгласно чл.500, ал.1, т.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/, застрахователят има право да получи от виновния водач платеното обезщетение, заедно с платените лихви и разноски, когато виновният водач е напуснал мястото на настъпване на пътно транспортно произшествие /ПТП/ преди идването на органите за контрол на движението по пътищата, когато посещаването на местопроизшествието от тях е задължително по закон, освен в случаите, когато е наложително да му бъде оказана медицинска помощ или по друга неотложна причина.

В разпоредбата на чл.125 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ са разписани случаите, в които посещението на контролните органи е задължително при настъпване на ПТП, а именно: 1.при произшествието има убит или ранен човек; 2.произшествието е предизвикало задръстване на платното за движение; 3.в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това създава опасност за движението; 4.в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация; 5.има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на друго упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно средство; 6.произшествието е с участието на пътно превозно средство на Министерството на отбраната или на Българската армия, както и на съюзнически и/или чужди въоръжени сили; 7.между участниците в произшествието има разногласие относно обстоятелствата, свързани с него, а едно от моторните превозни средства не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му при произшествието щети; 8.произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди.

Материалният закон прави разграничение между понятията “Участник в пътнотранспортно произшествие” и “Участник в движението”. Съгласно легалната дефиниция на § 6, т. 27 от ДР на ЗДвП “Участник в пътнотранспортно произшествие” е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му. Според § 6, т. 28. “Участник в движението” е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя.

В този смисъл в случая пострадалият собственик на увредения автомобил се явява участник в ПТП, независимо, че не е бил участник в движението към момента на настъпването му. Съгласно чл.123, ал.3, б. „В“ от ЗДвП, когато при произшествието са причинени само имуществени вреди, водачът на пътно превозно средство, който е участник в пътнотранспортно произшествие, е длъжен да окаже съдействие за установяване на вредите от произшествието и ако между участниците в произшествието няма съгласие относно обстоятелствата, свързани с него, без да напускат местопроизшествието, са длъжни да уведомят съответната служба за контрол на МВР и да изпълнят дадените им указания. Следователно виновният водач е длъжен да уведоми органите на МВР, освен в случаите на постигнало съгласие с увреденото лице.

Съобразно правилата на чл.154, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ за разпределение на доказателствената тежест в съдебния процес, в тежест на ищцовото застрахователно дружество е да докаже валидно сключен договор за застраховка „гражданска отговорност“ с ответника – виновния водач, изплащането на застрахователното обезщетение, настъпването на процесното ПТП и обстоятелството, че ответникът като участник в същото е напуснал произшествието, когато посещението му е било задължително от органите за контрол на движението по пътищата.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.