Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Облигационно и договорно право

Договорът е съглашение между две или повече лица, за да се създаде или унищожи една правна връзка помежду им. Договорът е споразумение между две или повече лица за установяване, изменяне или погасяване на гражданскоправни отношения помежду им.

В случай, че Ви предстои да подписвате договор или се нуждаете от квалифицирана помощ относно тълкуването на вече подписан договор или съдебна практика относно прекратяване на договорни отношения, то следва да се обърнете към адвокат, занимаващ се с облигационно и договорно право.

Кантората ни се занимава със следните дейности, свързани с различните видове договори:

○ Подготовка на предварителни и окончателни договори за покупко-продажби, замени, договори за наем,  дарения, изработка, поръчка и др.

○  Обявяване на предварителни договори за окончателни по съдебен ред.

○  Сделки с недвижими имоти – покупко-продажба на недвижима собственост, наеми, лизинг, учредяване и прехвърляне на вещни права, делба на имущество, подготовка на сделки и документи изискващи нотариална форма.

○ Проучване финансовото състоянието на длъжник, цялостно водене на процеса до събиране на дължимите суми.

○ Подготвяне на договори между съконтрагенти.

○ Изготвяне на извънсъдебни споразумения между страните.

○ Цялостно управление на процеса, касаещ наемни отношения между страните.