Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Покриване нужди на детето

Разпоредбата на чл. 143, ал. 4 СК предвижда, че по искане на родител или на лице, което осъществява заместваща грижа по чл. 137 СК, съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения.

Съгласно разпоредбата на чл.27, т.2 от Конвенцията за правата на детето, родителят/родителите или другите лица, отговорни за детето, имат първостепенна отговорност да осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими за развитието на детето. Според задължителна съдебна практика на ВКС (Решение № 280 от 28.09.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1654/2010 г., III г. о., ГК), нуждите на лицата, които имат право на издръжка, се определят съобразно с обикновените условия на живот за тях, като се вземат предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за конкретния случай, а възможностите на лицата, които дължат издръжка се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация. Двамата родители дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца съобразно с възможностите на всеки от тях поотделно, като се вземат предвид и грижите на родителя, при когото се отглежда детето. Тези принципи, са установени и с разпоредбите на чл.142 СК и чл.143, ал.1 и 2 СК.

Тази публикация не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус, свързан с издръжка на дете или лични отношения с дете, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право.