Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Във връзка със зачестилите случаи на неправомерно поведение на ЕРП/електроразпределителното предприятие/, надписване на сметки за минал период и отказ от заплащане на цялата произведена от фотоволтаични централи ел.енергия, ние сме се специализирали в този вид съдебни дела. Към настоящия момент вече има обилна съдебна практика в сферата на енергетиката, включително и в полза на потребителите, отказващи да заплатят незаконно начислените им суми за ток.

В случай, че имате нужда от квалифициран и опитен адвокат, ние се занимаваме със следните дела в сферата на енергетиката:

 

○ Водене на производства пред съответния съд, КЕВР, КЗК и др. във връзка с нарушени права на производители на електроенергия от възобновяеми източници /Решение № Ц-33 от 14.09.2012 г. на  ДКЕВР /сега КЕВР/.

○ Възстановяване на недължимо платени такси за достъп до ел.преностната мрежа включително и по отменени решения на регулаторния орган КЕВР.

○ Процесуално представителство по дела срещу ЕРП за неправомерно начислени сметки за ел.енергия.

○ Консултации и процесуално представителство в дела срещу ЕРП за цена за достъп до енергийни съоръжения и дела за изкупуване на съоръжения от електропреносната мрежа.

○ Искове срещу ЕРП при отказ от присъединяване, продължително изключване на ел.захранването и напрежение, неотговарящо на изискванията на нормативната уредба.

 

Консултации във връзка с търговия на зелени сертификати/търгуеми удостоверения за производство на електроенергия от ВЕИ/, “feed-in tariff”, изготвяне на всички документи за пред АУЕР, цялостно менажиране на проекти, свързани с либерализирания пазар на ел.енергия, водене на преговори с Електроенергийния системен оператор (ЕСО), НЕК и др.