Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Производство за изменяне на решението в частта за разноските

Производство по чл.248 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/ за изменяне на решението в частта за разноските, както и това по обжалване на определенията постановени по посочения ред, не са самостоятелни производства, а са продължение на делото по повод дължимостта и размера на направените от страните разноски в съответната инстанция.

Процедурата за изменяне в частта за разноските по реда на чл.248 от ГПК е способ за защита срещу неправилно присъждане на разноски – чрез допълването на съдебния акт, когато те не са присъдени или чрез неговото изменение, когато са неправилно определени, без да се обжалва по същество съдебния акт. Интересът в това производство е материален, но не и самостоятелен като предмет на адвокатска защита и не следва да се допуска кумулиране на нови задължения за разноски в процеса относно разноските. Противното ще противоречи на целта за закона, както и на уредбата на института на разноските, уреден в чл.78 и следващите от ГПК. Становището за недължимост на разноските в частното производство, с предмет частна жалба срещу определение по чл. 248 от ГПК се поддържа и в трайната съдебна практика на Върховния касационен съд на Република България /ВКС/, обективирана например в Определение № 60189 от 28.06.2021 г. на ВКС по ч.гр.дело № 2779/ 2020 г., IV г.о., ГК, Определение № 218 от 3.08.2020 г. на ВКС по ч.гр.дело № 872/2020 г., IV г.о., ГК, Определение № 60295 от 17.11.2021 г. на ВКС по ч.гр.дело № 2625/ 2021 г., IV г.о., ГК, Определение № 60379 от 22.12.2021 г. на ВКС по ч.гр.дело № 1495/ 2021 г., III г.о., ГК и други/. На следващо място следва да се посочи, че съгласно Тълкувателно решение № 6/ 2012 на ОСГТК на ВКС само, когато е доказано извършването на разноски в производството, те могат да се присъдят по правилата на чл.78 от ГПК.

На следващо място следва да се отбележи, че представянето на доказателства за направата на съдебно – деловодни разходи едва с молбата по чл.248, ал.1 от ГПК ще представлява преклудирано действие, поради което и на това самостоятелно основание ще подлежи на отхвърляне.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.