Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Промяна на име след сключването на брак

Съгласно чл. 12 от Семейния кодекс, при сключването на гражданския брак, всеки от встъпващите в брак заявява дали запазва своето фамилно име или приема това на своя съпруг. Възможно е също така и да се добави фамилното име на съпруга си към своето.

Има случаи, в които съпругата не приема фамилното име на съпруга си по време на сключването на брака, но впоследствие решава да го направи. Тези хипотези се подчиняват на правната уредба на Закона за гражданската регистрация. Производството по промяна на име се осъществява пред Районния съд на основание депозирана молба, в която се излагат обстоятелствата, въз основа на които молителят иска да се допусне промяната във фамилното име.

Възможно е съпругът да промени, след сключването на брака, своята фамилия поради различни причини. В този случай, пред съпругата се поставя въпросът да продължи да носи предходната си, макар и придобита след сключването на брака фамилия, или да предяви молба до съда с искане за повторна промяна на фамилното име, доколкото брачният съюз предполага идентичност на фамилните имена с оглед израза на принадлежност на съпрузите един към друг.

При всички положения обаче, промяната на името не става единствено и само по желание на молителя – съпруг. Необходимо е да се изложат факти и доказателства за тях, които да кореспондират със законовите основания, предвидени в Закона за гражданската регистрация.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус, свързан с промяна на фамилното име следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се с гражданско право и по-специално със семейно и наследствено право.