Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Развод при различно гражданство на съпрузите съгл. разпоредбите на правото на ЕС

Институтите на развод по исков ред и развод по взаимно съгласие са познати на всички граждани на Европейския съюз (ЕС) , но въпреки това има правила на европейското право, които уреждат процесуалните правила по различен начин. Това се налага, когато съпрузите са с различна националност или живеят в различни държави.

Производството по развод се инициира с подаването на молба в страната в която живеете съвместно с другия съпруг, или там, където сте живели за последно заедно, или където продължавате да живеете и понастоящем, стига да е изпълнено правилото за отседналост – необходимо е да сте живели на това място не по-малко от 6 месеца непосредствено преди депозирането на молбата за развод и да сте гражданин на тази държава или една година – ако не сте такъв. Съдът, който е компетентен да се произнесе по повод раздялата, има правомощия да включи в решението си и разпоредби относно уреждането на други отношения – родителските права и отговорности. В това число и при кого да остане да живее детето или децата, родени през време на брака.

Разводите и законните раздели се признават във всяка една държава – членка на ЕС, като не е необходимо да се прави вписване в регистри или да се препотвърждава, от някоя държава, актът на развод и решението на съда, с което той е прогласен. Следва да се отбележи, че някои страни са се споразумели помежду си относно това чий закони и разпоредби ще се прилагат. Но именно поради големите разлики в националното законодателство на държавите – членки на ЕС, конкретният процесуален ред следва да бъде отчетен и представен от практикуващ в съответната държава адвокат.

Настоящата статия не представлява правно становище по конкретен казус. В случай, че имате въпроси, свързани с признаване на брак в рамките на ЕС, развод, издръжка на дете или режим на личните отношения, то следва да се обърнете за консултация към адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право и с имуществени отношения между съпрузите.