Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация и обслужване на сдружения с нестопанска цел

Сдруженията с нестопанска цел не преследват стопански резултати, нямат за цел търговска дейност и печалба. Необходимостта от възникване и функциониране  на юридически лица с нестопанска цел е обусловена от потребностите за формиране, развитие и защита на общи интереси на кръг от хора със сходни възгледи, каузи, култури, професии и др.

Консултации, съдействие и представителство при:

Осъществяване на регистърно производство за вписване на първоначална регистрация, промяна в обстоятелствата и прекратяване на сдружения и фондации.

Правна помощ при провеждане на заседания на Общото събрание и Управителния съвет.

Съдебна защитата срещу незаконосъобразни актове на органи на сдружението.