Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регистрация на плавателни съдове

Регистрацията на плавателни съдове се извършва в Изпълнителна агенция Морска администрация.

Съгласно Наредба № 1/10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите задължително полежат на регистрация всички плавателни съдове с двигатели над 20 к.с. /15 kW/, независимо от тяхната дължина. Задължително се регистрират и лодки над 4,57 м. /15 фута/, независимо от мощността на двигателя.

В разпореждане 68 от 27.06.2011 г. на МТИТС- ИАМА са публикувани условията за регистрация на плавателния съд – районите на плаване, допустимост за плаването в определен район, необходимото навигационното и спасително оборудване, с което следва да бъде  окомплектован, за да извършва дейността.

Таксите за регистрация са уредени с тарифа 5 на МТИТС- ИАМА.

Надлежно трябва да бъдат описани наименование, модел, серийни номера на корпус, двигател/и и редукторни системи.

Изискуемите документи за регистрация се определят съобразно способа на придобиване на плавателния съд. Представят се документ за придобиване /договор за покупко- продажба с нотариална заверка/ и фактура за извършено плащане. В случай че плавателният съд е придобит от чужда държава, следва да е наличен документ за отписване от корабния регистър на държавата. В случай, че покупко-продажбата на плавателния съд е извършена от страна, която не е член на Европейския съюз, се представя митническа декларация за внос.

Тази статия не представлява правно становище или правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За правна помощ по казус следва да бъде проведена правна консултация с адвокат.