Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Регулация и застрояване по Закон за устройство на територията

В Закона за устройство на територията ЗУТ и поднормативните актове към него се регламентира устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството в Република България, определят се нормативните ограничения върху собствеността за устройствени цели. Предоставяме консултации, съдействие и представителство при:

ПУП, ПРЗ, ПЗ, РУП;

Реституция;

Земеделски земи;

Право на строеж;

Инвестиционно строителство, строителство срещу обезщетение;

Сервитути;