Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Упражняване на родителските права и местоживеене на детето

При определянето на кой от родителите следва да бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на дете, съдът трябва да съобрази всички обстоятелства с оглед интереса на детето като възпитателските качества на родителите, полаганите до момента грижи и отношение към детето, желанието на родителите, привързаността на детето към родителите, пола и възрастта му, възможността за помощ от трети лица – близки на родителите, социалното обкръжение и материалните възможности /чл.59, ал.4 от Семейния кодекс/. Тези обстоятелства, взети в съвкупност, формират комплексният критерий, въз основа на който се извършва преценката, не само при кого от родителите да живее детето и кой да упражнява родителските права, а и какъв да бъде режима на лични отношения на детето с родителя, комуто не са предоставени родителските права. Под „интереси на децата”, както е разяснено в ППВС № 1/1974 г., чиито указания са запазили силата си и при действащия СК, следва да се разбират всестранните интереси на децата по тяхното отглеждане, възпитание и развитие, създаване на трудови навици и дисциплина, подготовка за обществено полезен труд и изобщо изграждането на всяко дете като съзнателен гражданин. Изброяването на обстоятелствата в  чл.59, ал.4 от Семейния кодекс, както и в цитиранато ППВС, е примерно, а не изчерпателно. Това е минимумът, който трябва да бъде взет предвид при изследване на най-добрия интерес на детето по смисъла на § 1, точка 5 от ДР на Закона за закрила на детето.

По критериите грижи и отношение на родителите към детето, желанието им да отглеждат и възпитават детето и неговата привързаност, двамата родители имат равен потенциал. По всички останали критерии обаче, които според ППВС № 1/ 1974 г. обуславят интереса на детето при решаване на спор за родителски права, предимство има майката.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус, свързан с родителски права, най-добре е да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно право.