Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Получаване на съдебни книжа и призоваване при развод

Когато говорим за призоваване и получаване на книжа, то това означава, че ще се води развод по исков ред, тъй като в противен случай съпрузите следва да сключат споразумение, с което и двамата да са запознати и което да представят съвместно на съда.

За да пристъпи някой от съпрузите към развод е необходимо да е изготвена искова молба, в която да бъдат обективирани исканията му. Последната следва да бъде депозирана пред Районния съд по постоянния адрес на ответника – обикновено това е Районният съд в града, където е било общото домакинство на съпрузите. След като бъде приета за редовна, копие от исковата молба се връчва на другия съпруг със срок за депозиране на отговор в един месец, считано от датата на получаването й.

Връчването на документи, в това число и такива, свързани с развод, е уредено от Гражданския процесуален кодекс. Съгласно последните изменения в него, връчването на съобщения, в т.ч. и на искови молби, се връчва на адреса, който е посочен по делото. Ако адресатът обаче не може да бъде намерен на посочения адрес, съобщението се връчва на настоящия му адрес, ако има такъв, или по постоянния му, ако той е различен от посочения по делото. Съдът, чрез връчителя, може да събере данни, че ответникът не живее на адреса, който е посочен, след като е направил справка с управителя на етажната собственост, с кмета на населеното място или по друг начин. В такъв случай, съдът служебно проверява и местоработата на ответника и може да разпореди връчването й на този адрес. Преди всичко, връчителят е длъжен да направи най-малко три посещения на постоянния адрес на ответника или на този, който е посочен по делото, като между посещенията задължително следва да има интервал от поне една седмица между всяко от тях, като най-малко едно от посещенията трябва да е в неработен ден. Едва тогава се пристъпва към връчване на работното място. ГПК предвижда възможност за уведомяване на другия съпруг посредством публично обявление, в случай че при завеждането на делото, ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес. По искане на ищеца – т.е. на съпруга, който предявява исковата молба, съобщението може да бъде публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник”.

В случай, че имате въпроси, свързани с развод, издръжка или режим на лични отношения с децата, то най-добре е да се обърнете за консултация към адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право.