Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Трудово право. Становища и съдебни дела

Съгласно трудовото ни законодателство, договорът между служител и работник, който следва да обвързва страните при полагане на труд, е единствено трудов, не и граждански. В случай, че сте назначени на длъжност въз основа на трудов договор или имате пререкания с Ваш служител, то адвокатската ни кантора може да Ви помогне с професионален съвет.

В случай, че е възникнал спор с работодателя Ви относно заплащането на възнаграждение, незаконно уволнение, съкращаване на щата, наложено дисциплинарно наказание, събиране на дължими суми, изплащане на обезщетения вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания, то следва да се обърнете към адвокат за квалифицирана правна помощ.

 

Адвокатската ни кантора се занимава с:

○ Процесуално представителство пред съд във връзка с трудови спорове, незаконно уволнение, съкращения, обезщетения, наложени дисциплинарни наказания и други спорове по Кодекса на труда.

○ Консултиране и предявяване пред съд на претенции относно неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения вследствие на трудови злополуки и професионални заболявания.

○ Представителство пред работодателя, застрахователната компания, Инспекцията по труда, НОИ и НАП във връзка с трудови правоотношения.

○ Консултиране относно сключване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение.

○  Консултиране и предявяване пред съд на претенция за обезщетение при оставане без работа при незаконно уволнение.

○ Ангажиране дисциплинарната отговорност на работници и служители.

○ Ангажиране на имуществената отговорност на работодателя.

○ Консултиране относно работно време, почивки, отпуски, безопасни условия на труд, трудов стаж и пенсионни права.

○ Консултиране относно колективен трудов договор.

○ Изготвяне на вътрешно-фирмена трудова документация, както и последващо представителство пред съд.

○ Консултиране при съкращения на персонал.