Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Упражняването на родителските права и интересите на детето

Решението на съда, което следва да се основава на интересите на детето, е резултат от комплексният анализ на обстоятелства и факти, които към даден момент определят приоритетно участието на единия родител в неговото отглеждане и възпитание. Тази преценка включва реално полаганите до момента грижи, участие и подпомагане на детето в подготовката и придобиването на знания, трудови навици, умения, привързаността на детето, неговият пол и възраст, обстоятелства от материално-битов характер, социална среда, други обстоятелства, свързани с начина на живот. Това са разясненията дадени с Постановление №1 от 12.11.1974г. на Пленума на ВС / ППВС/, които не са изгубили значението си и се съобразяват от прилагащия закона съд при предоставяне упражняването на родителските права, независимо дали текстово са възпроизведени в решението.

По смисъла на чл.143, ал.1 от Семейния кодекс всеки родител е задължен, съобразно своите възможности и материално състояние, да осигурява  такива условия на живот, които са необходими за изграждането на детето като личност- физически, интелектуално и емоционално. Помощ от родител за детето съставлява елемент от общата родителската грижа и отговорност за неговото бъдеще.

Съгласно Постановление №1/ 1974г. на ППВС под понятието „интереси на децата“ се разбират всестранните интереси на детето по неговото отглеждане и възпитание, които са в контекста на цялостното развитие на личността. Според действащата правна уредба на отношенията, дефиницията на  „най-добър интерес на детето“,  в  §1, т.5 от ДР на Закона за закрила на детето, изисква  комплексна преценка на: желанията и чувствата на детето; физическите, психическите и емоционални потребности на детето; възрастта, пола, миналото и други характеристики на детето;  опасността или вредата, която е причинена на детето или има вероятност да му бъде причинена; способността на родителите да се грижат за детето; последиците, които ще настъпят за детето при промяна на обстоятелствата; други обстоятелства, имащи отношение към детето.

Тази статия не представлява правно становище или съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. За юридическа помощ по казус, свързан с издръжка или лични отношения с дете, следва да бъде проведена правна консултация с адвокат, занимаващ се със семейно и наследствено право.