Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Брачен договор

Брачните отношения се развиват в дълъг период от време, през който е възможно много неща от живота на двамата съпрузи да се променят и е препоръчително да има яснота по основни въпроси, свързани с имуществените отношения на съпрузите по време на брака и при евентуално негово прекратяване при развод. Законодателството в Република България вече позволява да се сключва брачен договор. Съгласно Семейния кодекс, в сила от 2009г, съпрузите имат правна възможност да уреждат имуществените отношения помежду си чрез договор, като всяка от страните има права и задължения по него. В случай, че се нуждаете от консултация относно имуществени отношения между съпрузи, то следва да се консултирате с квалифициран и опитен адвокат.

Какво следва да знаете, ако възнамерявате да сключите брак и желаете да имате подписан брачен договор:

С влизане в сила на новия Семеен кодекс се създаде Регистър на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията. Регистърът е централизиран и електронен. В този регистър се вписват брачните договори и режима на имуществени отношения. Понастоящем съществуват три различни режима на имуществени отношения:

  • режим на общност, според който придобитото по време на брака е общо.
  • режим на разделност, при който всеки от съпрузите е притежател на това, което е купил.
  • договорен режим, уреждащ имуществените отношения с договор.

Съдържанието на режим на общност и режим на разделност е уредено в Семейния Кодекс. При избран договорен режим, съдържанието се определя от страните съгласно тяхната воля.

Трябва да имате предвид, че избор на имуществен режим не е задължителен за сключващите брак – тогава се прилага законовият режим на общност, съгласно чл. 18, ал.2 от Семейния Кодекс.

С брачен договор могат да се уредят само имуществени отношенияБрачен договор може да се сключи както преди брака, така и по време на неговото действие с брачен договор.

По отношение на заварените бракове – до влизането в сила на сега действащия Семеен Кодекс – 1 октомври 2009г. и по силата на преходните за заключителни разпоредби:

Съпрузите по заварени бракове могат да изберат законов режим на разделност или да сключат брачен договор по реда на този кодекс.

Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка. С брачния договор могат да се уредят начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище. Брачният договор поражда действие от момента на встъпване в брак за новобрачните или от момента на подписването му за съществуващите брачни отношения.

Действието на договора е до неговото прекратяване. След развода могат да останат в сила само онези договорни уговорки, на които е придадена такава сила. Брачният договор може да бъде прекратен както по взаимно съгласие, така и по иск на един от страните, ако обстоятелствата бъдат съществено променени или договорът сериозно застрашава интересите на един от съпрузите.

Има обаче и някой ограничения, при сключване брачен договор – той не може да съдържа разпореждане в случай на смърт.Брачният договор не е завещание.

Брачния договор може да се изменя многократно съгласно волята на страните. Веднъж избран режим на имуществена общност или приложим по силата на закона при заварен брак може бъде променян без ограничения по време на брака. Приложимия режим между съпрузите се отразява в Регистър на имуществените отношения на съпрузите, в който се регистрират брачните договори. При развод се прилагат клаузите, които действат към момента.