Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Защо е необходим адвокат ?

Адвокат  е дееспособно лице, завършило висше юридическо образование, което е придобило юридическа правоспособност, положило е клетва и е вписано в съответния регистър на адвокатската колегия към града, в който практикува.

Адвокат Ви е необходим във всички случаи, когато имате въпрос от семейно – правно естество: когато желаете да сключите брачен или предбрачен договор или се колебаете дали имате нужда от такъв договор, когато желаете да прекратите брака си, когато имате нужда от издръжка за детето,  в случай, че желаете на вас да бъдат предоставени родителските права над детето, когато искате да напуснете с него пределите на Република България, но нямате съгласие от другия родител или имате нужда от юридическо съдействие при осиновяване.

Квалифицирания Адвокат ще Ви помогне, когато следва да защитите правото си на собственост, когато желаете да извършите делба/доброволна или съдебна/ на имоти. Винаги когато желаете да купите, продадете или дарите недвижим имот е желателно да потърсите съдействие от адвокат. Адвоката може да набавя документи от Ваше име от всички държавни органи и институции, да направи проверка по партидата на имота, да изготви проект на нотариален акт или да провери дали имота не е обременен с тежести.

Много често гражданите се питат:  Защо ми е необходим адвокат ? 

Адвокатът е необходим, за да спести времето и парите на своите клиенти.

Квалифицирания Адвокат по презумпция притежава опит и специфични знания. За опитния адвокат не съществува опасността да попадне на недостоверна информация и да бъде лесно подведен, каквато опасност съществува в много по-голяма степен за гражданите без юридически познания.

Квалифициран Адвокат е необходим, защото той може да види възможности.

Адвокатът може да бъде безценен източник на специализирана информация относно правата и възможностите на гражданите в даден казус.

Адвокат Ви е необходим, защото той може да предвиди възникването на спънки в казуса и да разреши възникналите вече проблеми.

Особено важно е адвокатските услуги да се ползват навреме. Квалифицираният адвокат е най-полезен преди да възникне даден проблем, защото той може да предотврати усложнения в казуса на доверителя си.

Съвестен Адвокат Ви е необходим, защото той няма да позволи доверителя му да бъде подведен от недобросъвестен съконтрагент и/или трето лице. Опитния юрист не би допуснал злоупотреба с правата на клиента му, най-вече защото той може да му разясни последствията от всяко едно правно значимо действие.

Често търговците, преди да направят сделка си задават въпроса:  Трябва ли ми адвокат ?

Адвокатът е необходим дори и в бизнеса.

Не съществува сфера на дейност, която да не е правно регулирана. Квалифицирания Адвокат е наясно с нормативната уредба и правните задължения, които следва да се съобразяват от търговските дружества. Търговеца следва да се допитва и до адвокат, когато сключва търговски сделки, когато има въпроси, отнасящи се до данъчно облагане, защита на конкуренция, трудови правоотношения, събиране на вземания, неизпълнение на договори, интелектуална собственост и др.

Гражданите си казват: Ще си купуваме апартамент. Трябва ли ни адвокат, щом от агенцията за недвижими ще ни прегледат документите ?

Юридическа консултация е необходима преди сключване на сделката.

Гражданите  много често спестяват разхода за адвокатска услуга, особено при сключване на сделки за недвижими имоти. В редица случаи в последствие се появяват сериозни проблеми, някои от които са много трудно разрешими. При ползването на адвокат вероятността от подобни събития е сведена до минимум. Добрият адвокат може да разпознае когато някой е  недобросъвестен при договарянето на сделка. Адвокатът може да консултира доверителя си преди подписване на договора. Квалифицирания адвокат може да заложи в договора клаузи, които ще мотивират изпълнението му от насрещната  страна.

Понякога, притиснати от житейските реалности гражданите се питат: Мога ли да се разведа без адвокат?

Квалифицирания бракоразводен адвокат притежава специфични знания и натрупан опит, той може да

консултира доверителя си за най-бързия и подходящ вариант при развод. На първо място съпрузите трябва да изяснят дали ще постигнат развод по взаимно съгласие или ще пристъпят към развод по исков ред. Между съпрузите трябва да бъдат изяснени редица моменти: какво ще е местоживеенето на децата им, личните отношения и размера на издръжката на децата, упражняване на родителски права, ползването на семейното жилище, ще се дължи ли издръжка между съпрузите и фамилното име, как ще бъдат разделени имотите и вещите, които съвместно са придобили и т.н. Съпрузите могат да се споразумеят и относно други последици на развода.

Понякога гражданите се казват: Получих искова молба. Дали трябва веднага да се свържа с адвокат или е по-добре сам да си придвижа документите?

Адвокатът е необходим в съда.

Не е препоръчително гражданин да се представлява сам в съда, защото следва да бъдат съобразявани множество срокове и процесуални възможности. Съществуват т.н. преклузивни срокове в гражданския процес, пропуск на които би довел до безвъзвратна загуба на права. Адвокатът може да прецени кои са най-релевантните твърдения, които следва да бъдат наведени в съдебния процес.