Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Пътно-транспортни произшествия и застраховки

При настъпило пътно-транспортно произшествие/ПТП/ и отказ на застрахователя да изплати обезщетение, следва да се обърнете към квалифициран в тази област адвокат.

Трябва да имате предвид, че при настъпване на ПТП водачите следва да уведомят КАТ за инцидента. Органа ще издаде акт за установяване на административно нарушение на виновния водач и протокол за ПТП, след което се уведомява застрахователното дружество за настъпилото събитие.

Според КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО,Обн. ДВ. бр.102 от 29 Декември 2015г. пострадалите имат право на лихва от момента на уведомяване на Застрахователната Компания, т.е. пострадалите са длъжни да уведомят застрахователя на виновния водач при първа възможност. В случай че не го направят,  в последствие няма да имат право да претендират лихва от застрахователя. Важно е да се знае, че с подаване на претенцията към застрахователната компания следва да бъде посочена и банкова сметка за получаване на обезщетението.

Най-доброто, което може да направи всеки пострадал от ПТП/пешеходец, колоездач, пътник/ за да защити своите правата, е да се обърне възможно най-бързо към квалифициран и добър адвокат.

Всеки пострадал при ПТП, с изключение на виновния водач има право да предяви своя иск за обезщетение за неимуществени вреди. В случай, че има починало вследствие на ПТП лице, това право да предявят иск имат неговите близки(съпруг/а, родители и деца), дори лице живяло във фактическо съжителство с починалия, като всеки поотделно има право да претендира обезщетение.

Ако автомобила от ПТП-то има сключена валидна задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, застрахователя следва да заплати имуществени и неимуществените щети. Много често обезщетенията за причинените неимуществени вреди са много по-големи от имуществените.

С влизане в сила на сега действащия КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО, за лицата, които са пострадали от ПТП е предвиден  тримесечен срок за  произнасяне от застрахователя по претенция, свързана със задължителна застраховка „Гражданска отговорност“. В този срок застрахователя може да изплати, респективно да откаже изплащането на застрахователно обезщетение. В случай на отказ на обезщетение, следва да се консултирате с квалифициран адвокат за съдебните възможности за осъждане на застрахователя.

При неизпълнение на задължението на застрахователя за изготвяне на отговор или изплащане на застрахователно обезщетение, то Вие може да сезирате Комисия за финансов надзор/КФН/ с оглед ангажиране на отговорността на застрахователя.

В случаи, че виновния водач няма сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност” при настъпване на ПТП или когато виновният водач е неизвестен, увреденото лице следва да предяви претенция към Гаранционен фонд за изплащане на обезщетение.

В случай, когато виновният водач е чужденец и има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ при чужда застрахователна компания или когато ПТП-то е настъпило на територията на друга държава, то пострадалото лице също има право на обезщетение.

Съгласно чл.52 от ЗЗД:
,,Чл. 52. Обезщетение за неимуществени вреди се определя от съда по справедливост.’’
Това понятие, отнасящо се до човешкия живот и здраве е изключително субективно. По тази причина обезщетенията, които се изплащат могат да бъдат в различни размери, в зависимост от това доколко пострадалия е наясно с правата си, доколко юриста е запознат с установената съдебна практика, доколко делото е водено съгл. правилата на ГПК и т.н.

В случай, че имате казус свързан с ПТП, е по-добре да се консултирате с опитен адвокат, занимаващ се с тази материя.