Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Трудова злополука

Възникнал е инцидент на работното Ви място или при отиване и връщане от работа. Ето какво следва да знаете и какви действия да предприемете:

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от Кодекс за социално осигуряване/КСО/” е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт.

“Трудова злополука по чл. 55, ал. 2 от КСО” е злополука, станала по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:

  1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
  2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
  3. мястото за получаване на възнаграждение.

Трудовата злополука следва да се декларира:

Декларирането на трудовата злополука се извършва съгл.   Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, в сила от 01.01.2000г, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.

При случаи на инцидент, настъпил при осъществяване на трудова дейност от осигуреното лице или при отиване и връщане от работа, може да се приеме че същия формира състава на трудова злополука.

За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно трябва да уведомят осигурителя или упълномощено от него длъжностно лице.

Задължен да подаде декларацията е осигурителят, но служителят, който е пострадал или неговите наследници/в случай на смърт/ също имат това право. То може  бъде упражнено в срок от една година от злополуката. Декларирането  на трудова злополука следва да бъде извършено пред НОИ. Отношение към трудовите злополуки(трета страна) имат Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) по регистрация на осигурителя и териториалното поделение на НОИ по място на злополуката.

Към декларация, с която се уведомява НОИ за злополуката,  следва да приложите болничния лист на пострадалия, ако има причинена временна неработоспособност и Протокол за разследване на злополуката/ако има издаден такъв към момента на декларирането/. Честа практика е лекаря, издал болничния лист да запише, че контузията произтича от битова злополука или да не запише всички травми на служителя. При подаване на декларацията за деклариране на трудова злополука трябва да представите и документи свързани с трудовата дейност, евентуално други медицински документи, релевантни към злополуката. Следва да опишете къде и кога се е случила, да приложите длъжностна характеристика, евентуално заповед за командироване, епикриза и други.

Срокове:

Осигурителят е длъжен да декларира трудовата злополука в срок от три работни дни от узнаването за нейното настъпване. Посоченият срок има инструктивен характер и с изтичането му не отпада задължението на осигурителя да декларира злополуката.

Ако осигурителят не декларира злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право да я декларират в срок една година от злополуката.

Разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова може да се обжалва от осигурителя, от пострадалия или от неговите наследници пред ръководителя на Териториалното Поделение на НОИ в 14-дневен срок от получаването на документите.

При установяване на трудова злополука, квалифицирания и опитен адвокат следва да Ви посъветва, че се касае за материя, регулирана от следните законови норми:

Кодекс на труда (КТ)

Кодекс за социално осигуряване (КСО) – чл. 55, чл. 57 – 60

Административнопроцесуален кодекс (АПК)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Закон за инспектиране на труда (ЗИТ)

Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (НУРРОТЗ)

Наредба за медицинската експертиза (НМЕ)

Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (ПУОРОМЕРКМЕ)

Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност.

Не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 от Кодекса за Социално Осигуряване патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести.

Правни последици от трудовата злополука:

При трудова злополука, пострадалите лица или техните наследници имат право на:

  • парично обезщетение за временна неработоспособност
  • парично обезщетение при трудоустрояване
  • наследствена или лична  пенсия за инвалидност
  • парични помощи за рехабилитация и/или профилактика
  • еднократна помощ в случай на смърт