Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Сфери на дейност

Гражданско право и граждански процес

Договори, нотариални актове, пълномощни, покани, уведомления и съдебни дела

Облигационно и договорно право

Предварителни и окончателни договори, сделки с недвижими имоти, делба на имущество

Защита на лица, пострадали при ПТП

Отговорност на застрахователя при ПТП или отказ по Каско и Гражданска отговорност

Енергетика и производство на електроенергия от ВЕИ

Съдебни дела срещу монополисти при неправомерно начислени суми за ел.енергия

Вещно право – движими и недвижими вещи

Придобиване или продажба на недвижим имот, искове за владение, изготвяне на предварителни договори и нотариални актове

Семейно и наследствено право

Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси, развод, издръжка, завещание, дарение

Трудово право. Становища и съдебни дела

Трудови спорове, уволнение, съкращение, обезщетения и неизплатени заплати

Етажна Собственост – спорове и решения

Права на собствениците върху общите части, управление на общите части съгл. ЗУЕС

Регулация и застрояване по Закон за устройство на територията

Консултации относно право на строеж, сервитути, ПУП и ПРЗ

Регистрация и обслужване на сдружения с нестопанска цел

Консултации и регистърно производство относно Фондация, Асоциация, Спортен клуб и др.

Застрахователно право – договори и обезщетения

Застрахователни събития, отговорност, съдебни искове и споразумения

Морско международно и национално право

Арест на кораб, съдействие при регистрация на плавателни съдове