Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Имуществените отношения в споразумение при развод по взаимно съгласие

Режим на лични отношения с дете

Покриване нужди на детето

Упражняването на родителските права и интересите на детето

Упражняване на родителските права и местоживеене на детето

Приемане на наследство по опис

Задължително участие на съпрузите в съдебен процес

Как наследяват децата при развод на родителите ?

Промяна на име след сключването на брак

Семейно жилище на съпрузите

Имуществена отговорност на работодателя за обезщетяване на причинените на пострадал от трудова злополука

Получаване на съдебни книжа и призоваване при развод

Получаване на издръжка от държавата

Развод при различно гражданство на съпрузите съгл. разпоредбите на правото на ЕС

Третото лице – ипотекарен длъжник в изпълнителното производство