Непознаването на закона не е извинение.
(Латинска сентенция)

Полезни публикации

Установена фактическа власт върху недвижим имот и отстраняването на владелеца от имота

Производство за изменяне на решението в частта за разноските

Отговорността за незаконни актове и действия на държавни органи

Лихва за забава върху размера на застрахователното обезщетение

Иск за реално изпълнение на договор за изработка от изпълнителя

Изискванията към заявените за вписване обстоятелства и документите в ТРРЮЛНЦ

Обезюетение при напускане на мястото на ПТП

Допускането на обезпечение чрез възбраняване на чужд недвижим имот

Производство по несъстоятелност

Регистрация на плавателни съдове

Отвод на съдия

Дворищнорегулационни планове и приложена регулация

Ограничение на неоснователно забавяне на плащанията по търговски сделки

Имуществените отношения в споразумение при развод по взаимно съгласие

Режим на лични отношения с дете

Покриване нужди на детето

Упражняването на родителските права и интересите на детето

Упражняване на родителските права и местоживеене на детето

Приемане на наследство по опис

Задължително участие на съпрузите в съдебен процес

Как наследяват децата при развод на родителите ?

Промяна на име след сключването на брак

Семейно жилище на съпрузите

Имуществена отговорност на работодателя за обезщетяване на причинените на пострадал от трудова злополука

Получаване на съдебни книжа и призоваване при развод

Получаване на издръжка от държавата

Развод при различно гражданство на съпрузите съгл. разпоредбите на правото на ЕС

Третото лице – ипотекарен длъжник в изпълнителното производство